The Koshin belief in Japan

Het Koshin geloof in Japan - Der Koshin Glaube in Japan

La croyance Koshin au Japon

 

symbool klein

 

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down for more information)

image001

image004

image002

image003

image004

image008

Koshin is a folk religion that has its roots in a folklore based on Chi­nese Taoism. This faith was later adopted by Buddhism in Japan. The oldest known recorded evidence about the Koshin belief is a docu­ment written in 838 A.D. by Ennin, a Japanese monk who had visited China.

The basic idea of this folk religion is that three worms called Sanshi, (三尸) live in everyone's body and that these keep track of the good and particularly the bad deeds of that person. On the night of Koshin, (Koshin wake, which takes place every 60 days) and only when this person sleeps, the Sanshis will leave the body and go to the Heavenly God (Ten-Tei 天帝) to report about this person. Based on this information, Ten-Tei will decide to punish bad behaving people by making them ill, short­ening their lives and in severe cases even make an end to it.

Therefore, believers of this faith will try to live a life without any evils. Those who were less successful will do eve­rything to stay awake during Koshin nights, because this is the only way to prevent the Sanshi to leave their body.
It is believed that this folk religion came to Japan during the Heian Era (794 - 1185 A.D.) and initially only was popular in aristocracy. The cus­tom of staying awake is called "Koshin-Machi" (
庚申待 - Koshin Waiting or Koshin Vigil). During these early years these wakes were in fact more like overnight parties.

In the beginning of the Edo Era (1600 - 1868 A.D.) Koshin-Machi also became popular among ordinary folk people and the ceremonies got a more serious character.

It is during that time pe­riod that two guardian deities of Koshin were added to the belief.
One is Shoumen-Kongou, a fearsome blue faced deity with usually 6 arms. It origi­nally was a demon which caused diseases.

It is not known why Shoumen-Kongou be­came a Koshin deity, but it is assumed that people expected this demon to make the Sanshis ill and prevent them to go to Ten-Tei.
The other addition is three monkeys covering eyes, mouth and ears with their hands. They are called Mizaru (not see), Iwazaru (not say) and Kikazaru (not hear). The suffix "zaru" (not) sounds very similar to "saru" (monkey). In addi­tion, the word “saru” also means “go away”, which can be related to the “evil” that has to go away.

It still is uncertain why the 3 monkeys came into the Koshin belief. It is not impossible that their appearance may have originated from the above play on words. It is assumed that be­cause of the monkeys, the Sanshis and Ten-Tei are not to see, say, hear the bad deeds of their owner.

During the Edo Era peo­ple created many sym­bols of Koshin guardi­ans. Statues of Shoumen-Kongou, often with the three monkeys were placed in shrines (Koshin-do). Or they carved Shoumen-Kongou on stone blocks (Koshin-to) and placed them around the area where they lived. Such Koshin-to can be quite different from each other, depending on the year and also the region where they were cre­ated. The oldest ones often only show Japa­nese characters and later ones include Shoumen Kongou with one, two and mostly with 3 monkeys.
Koshin Stone Monu­ments can still be found in different areas in Ja­pan, but many of them have been severely damaged by corrosion. Others had to make room for road works and housing projects. Fortu­nately there are a num­ber of people in Japan that try to save Koshin stones by relocating them into protected ar­eas, usually in or around temples or shrines.

 

Other witnesses of the Koshin belief are paper scrolls used during Koshin-Machi depicting Shoumen-Kongou with sometimes one or two, but later mostly with 3 monkeys.

The custom of Koshin has almost disappeared by now. Today most Japanese people do not even know that such custom ever existed.

Koshin is een volksge­loof dat ontstaan is uit het Chinese Taoïsme. Dit geloof werd later geïntegreerd in het Ja­panse Boeddhisme. De oudste bekende vermel­ding van het Koshin ge­loof is een document dat in 838 AD geschreven is door Ennin, een Ja­panse monnik die China had bezocht.

De kern van het Koshin geloof is dat er in ieder mens drie wormen leven die Sanshi (三尸) ge­noemd worden en die de goede en vooral de slechte daden van deze persoon in de gaten houden. In een Koshin nacht (die elke 60 dagen plaatsvindt) en alleen wanneer deze persoon slaapt, verlaten de Sanshi het lichaam en stijgen naar God in de hemel (Ten-Tei 天帝) om over deze persoon te rapporteren. Afhankelijk van deze informatie be­slist Ten Tai om de “slechte” mensen te be­straffen door ze ziek te maken, hun leven te ver­korten of soms zelfs te beëindigen. Daarom proberen de gelovigen een leven zonder kwaad te leiden. Diegenen die dit niet gelukt is zullen alles doen om gedu­rende de Koshin nacht wakker te blijven, omdat dit de enige manier is om de Sanshi ervan af te houden hun lichaam te verlaten.

Het wordt aangenomen, dat dit volksgeloof gedu­rende de Heian Era (794 - 1185 A.D.) naar Japan is gekomen en aanvan­kelijk alleen bij de aristo­cratie bekend was. Het waken gedurende de Koshin nacht wordt "Koshin-Machi" (庚申待) genoemd. Gedurende deze eerste tijd waren het eigenlijk een soort parties. In het begin van de Edo Era (1600 - 1868 A.D.) raakte de Koshin-Machi ook bij het ge­wone volk bekend en kreeg het ook een seri­euzer karakter.

Het is ook gedurende deze tijd dat er twee be­schermheiligen aan het Koshin geloof werden toegevoegd. Een daar­van is Shoumen-Kon­gou, een boos uitziende godheid met meestal een blauw gezicht en zes armen. Hij was oor­spronkelijk een demon die mensen ziek maakte. Het is niet bekend waarom Shoumen-Kon­gou in het Koshin geloof kwam, maar men neemt aan dat hij de Sanshi ziek kan maken en ze daardoor eraan kan hin­deren om naar Ten Tai te gaan.

De andere toevoeging zijn de drie apen die hun ogen, oren en mond dichthouden. Ze heten Mizaru (niet zien), Iwa­zaru (niet spreken) en Kikazaru (niet horen). Het aanhangsel “zaru” (niet) klinkt haast het­zelfde als het woord “saru”, dat aap betekent. Daarbij komt, dat “saru” ook “ga weg” of “ver­dwijn” betekent, wat op het kwaad (evil) kan slaan dat ook weg moet. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de drie apen in het Koshin ge­loof opgenomen werden. Het is niet onmogelijk dat dit het gevolg van deze woordspeling is. In ieder geval wordt aangeno­men dat de Sanshi en Ten-Tei geen kwaad mogen zien, horen en spreken. Gedurende de Edo Era hebben de gelo­vigen als uitdrukking van het Koshin geloof vele symbolen gecreëerd. Beelden van Shoumen-Kongou, vaak tezamen met de drie HZZ apen, werden in schrijnen ge­plaatst (Koshin-do). Ook werden vaak afbeeldin­gen van Shoumen-Kon­gou in stenen blokken gebeiteld (Koshin-to), die dan in de omgeving op­gesteld werden. Deze Koshin-to kunnen er heel verschillend uitzien, af­hankelijk van de streek en het jaartal. De oudste hebben vaak alleen maar Japanse schriftte­kens, maar latere uitvoe­ringen laten Shoumen Kongou en met één, twee en meestal drie apen zien.

Koshin stenen monu­menten kunnen nog altijd op vele verschillende plaatsen in Japan ge­vonden worden, maar vele exemplaren zijn helaas tamelijk bescha­digd door erosie. Andere moesten ruimte maken voor wegen- en/of hui­zenbouw. Gelukkig zijn er een aantal mensen in Japan die proberen de Koshin stenen te redden door ze in beschermde omgevingen te plaatsen, zoals in of bij tempels of schrijnen.

Andere getuigen van het Koshin geloof zijn papierrollen die gedu­rende de Koshin-Machi gebruikt werden, waarop afbeeldingen van Shoumen-Kongou met één of twee, maar later meestal met de drie apen te zien zijn. Het Koshin geloof is nu bijna volkomen verdwenen en de meeste Japanners weten niet eens dat het ooit bestaan heeft.

Koshin ist ein Volksglau­ben, der aus dem Chi­nesischen Taoismus stammt. Dieser Glaube wurde später in den ja­panischen Buddhismus aufgenommen. Das äl­teste Schriftstück, worin dieser Glaube erwähnt wurde, ist ein Dokument, das ein Japanischer Mönch Ennin 838 AD nach einer Reise nach China geschrieben hat. Das Wesentliche des Koshin ist der Glaube, dass in jedem menschli­chen Körper drei Würmer leben - Sanshi (三尸). Diese beobachten stän­dig die guten, aber vor allem die schlechten Taten dieser Person.

In einer Koshin Nacht (alle 60 Tage) und nur wenn diese Person schläft, verlassen die Sanshi dessen Körper und steigen zu dem himmlischen Gott (Ten-Tei 天帝), um über diese Person zu berichten. Je nach dem wie der Be­richt ausfällt entscheidet Ten Tei, diese Person durch Krankheiten oder in schlimmen Fällen mit dem Tod zu bestrafen.

Deshalb werden Gläu­bige versuchen, ein Le­ben ohne „Böses“ zu führen. Diejenigen, de­nen das nicht gelungen ist, werden während der Koshin Nacht alles ver­suchen, um wach zu bleiben, da dies die ein­zige Möglichkeit ist, die Sanshi daran zu hindern, den Körper zu verlassen. Es wird angenommen, dass dieser Volksglau­ben während der Heian Ära (794 - 1185 A.D.) nach Japan gekommen ist und dass dies ur­sprünglich nur bei der Aristokratie bekannt war. Das Wachbleiben wäh­rend der Koshin Nacht wird "Koshin-Machi" (庚申待) genannt. Am An­fang waren dies eigent­lich richtige Feiern. Zu Beginn der Edo Ära (1600 - 1868 A.D.) wurde die Koshin-Machi auch beim gemeinen Volk bekannt und bekam auch einen seriösen Charakter. Es ist auch aus dieser Zeit, dass zwei Schutzheilige zum Koshin Glauben hinzu­gefügt wurden.

Einer war Shoumen-Kon­gou, ein furchterre­gender Gott mit blauem Gesicht und 6 Armen. Er war ursprünglich ein Dämon, der Menschen krank machte. Es ist nicht bekannt, weshalb Shoumen-Kongou in den Koshin Glauben aufge­nommen wurde, aber man nimmt an, dass er die Sanshi krankmachen kann und sie dabei hin­dern kann, zu Ten Tei aufzusteigen.

Die andere Ergänzung sind die drei Affen, die sich Augen, Ohren und Mund verdecken. Sie heissen auf Japanisch Mizaru (nicht sehen), Iwazaru (nicht sprechen) und Kikazaru (nicht hö­ren).  Die Endung „zaru“ (nicht) klingt ähn­lich wie „saru“, was Affe bedeutet. Dazu kommt, dass „saru“ auch „ver­schwinde“ oder „geh weg“ bedeutet, was auf das Böse (evil) bezogen werden kann, welches auch verschwinden soll. Es ist noch nicht ganz eindeutig, weshalb die drei Affen in den Koshin Glauben aufgenommen wurden. Es ist aber sehr gut möglich, dass dies eine Folge des erwähn­ten Wortspiels ist. In je­dem Falle wird ange­nommen, dass die Sanshi und Ten-Tei nichts Böses sehen, hören und sprechen sollten. Während der Edo Ära haben die Gläu­bigen viele Symbole als Ausdruck ihres Glau­bens kreiert. Statuen von Shoumen-Kongou, oft zusammen mit den drei Affen, wurden in Schrei­nen aufgestellt (Koshin-do). Es wurden auch oft Abbildungen von Shoumen-Kongou in Steinplatten (Koshin-to), gemeisselt, welche dann in der Umgebung des Wohnorts aufgestellt wurden. Diese Koshin-to können sehr unter­schiedlich aussehen, abhängig von Region und Alter. Die ältesten weisen nur Japanische Schriftzeichen auf. Spä­tere Ausführungen zei­gen Shoumen-Kongou mit einem, zwei, aber meistens drei Affen. Man kann immer noch in ver­schiedenen Regionen Japans viele Koshin Marksteine finden, aber viele Exemplare haben sehr unter Verwitterung gelitten. Andere mussten für Strassen- oder Häuserbau wei­chen. Glücklicherweise gibt es in Japan Leute, die versuchen, die Kos­hin Steine zu retten, in­dem sie diese in ge­schützte Umgebungen, wie z.B. bei Tempeln oder Schreinen umsie­deln. Andere Zeugen des Koshin Glaubens sind Rollbilder, die wäh­rend der Koshin-Machi verwendet werden. Zu­sätzlich zu Shoumen-Kongou sind ein oder zwei, aber meistens drei Affen abgebildet. Der Koshin Glaube ist jetzt fast vollkommen ver­schwunden und die meisten Japaner wissen nicht mal, dass er je existiert hat.

Koshin est une religion populaire qui prend ses racines dans le taoïsme chinois. Cette croyance a été ensuite adoptée par le bouddhisme au Japon. La plus ancienne preuve officielle de la croyance Koshin est un document rédigé en 838 avant notre ère par Ennin, un moine japo­nais qui avait visité la Chine.

L’idée principale de cette croyance repose sur 3 vers malfaisants dé­nommés Sanshi (三尸) qui habitent le corps de chaque être humain et sont en contact avec les bonnes et mauvaises actions de chaque per­sonne. Durant la nuit du Koshin (la nuit du Koshin a lieu tous les 60 jours) et seulement lorsque les personnes sont endor­mies, les Sanshis quit­tent leur corps et mon­tent au ciel afin de rendre compte des pé­chés de chacun. Sur la base de ces informa­tions, Ten-Tei (天帝) décide de punir les mauvais comportements rendant les personnes malades, abrégeant leur vie, et même dans les cas extrêmes, en y mettant fin.

Certains adeptes es­sayent donc d’avoir une vie sans malfaisance. Ceux qui n’y sont pas parvenus, essayent alors de rester éveillés toutes les nuits du Kos­hin car c’est le seul moyen d’éviter que les Sanshi quittent leur corps.

On pense que cette reli­gion vient du Japon, pendant la période Heian Era (794-1185 avant notre ère) et était au départ populaire uni­quement dans l’aristocratie.

La coutume de rester éveillé est appelée « Koshin-Machi » (庚申待).

Pendant les toutes pre­mières années, il s’agissait essentielle­ment de fêtes nocturnes.

Au début de l’ère Edo (1600-1868 avant notre ère), Koshin-Machi s’est répandu dans les classes sociales plus populaires, et les céré­monies ont pris un ca­ractère plus sérieux.

C’est à cette époque que 2 gardiens des divi­nités de Koshin ont été ajoutés à la croyance.

L’un est Shoumen-Kon­gou, un redoutable dieu au visage bleu et doté de 6 bras. Il s’agissait originellement d’un dé­mon qui amenait des maladies. On ne sait pas pourquoi Shoumen-Kon­gou est devenu une divi­nité Koshin, mais on suppose que les gens espéraient que ce dé­mon rende malade les Sanshis et les protège de Ten-Tei. Ont ensuite été ajoutés trois singes se couvrant les yeux, la bouche et les oreilles avec leurs mains. On les appelle Mizaru (l’aveugle), Iwazaru (le muet) et Kikazaru (le sourd). Le suffixe « zaru » (ne pas) d’un point de vue phonétique, sonne de manière simi­laire à « saru » (singe). De plus, le mot « saru » signifie aussi « s’en al­ler » et concerne le « mal ».

On ne peut assurer avec certitude que les 3 sin-ges proviennent de la croyance Koshin. Il n’est pas impossible que leur origine vienne d’un jeu de mot. On pense que grâce aux singes, les Sanshis et Ten-Tei, ne pouvaient pas voir, dire et entendre les mau­vaises actions de leur propriétaire.

Pendant l’ère Edo, de nombreux symboles des gardiens du Koshin fu­rent créés. Des statues de Shoumen-Kongou, avec les trois singes, furent placées dans les sanctuaires (Koshin-do). Des sculptures de Shoumen-Kongou furent taillées dans des blocs de pierre (Koshin-to) et placés autour des lieux d’habitation. Ces Koshin-to peuvent être différents les uns des autres et dépendent de l’année et aussi de leur région de création.

Les plus récents ne re­présentent que des ca­ractères japonais et les plus anciens incluent Shoumen Kongou, avec un, deux et le plus sou­vent 3 singes.

Les stèles en pierre de Koshin peuvent aussi être retrouvées dans différentes régions du Japon, mais beaucoup d’entre elles ont été sé­rieusement endomma­gées par la corrosion. Heureusement, il y a un certain nombre de per­sonnes au Japon qui essayent de conserver ces pierres en les dé­plaçant dans des zones protégées, souvent dans, ou aux alentours, de temples ou de sanc­tuaires.

D’autres témoins de la croyance Koshin sont des parchemins utilisés pendant la période Koshin-Machi représen­tant Shoumen-Kongou accompagné quelque­fois d’un ou deux, et bien plus tard, de 3 singes.

La coutume du Koshin a presque disparu à ce jour et la plupart des japonais ne savent même pas qu’une telle coutume a jamais exis­tée.

 

image002 Note: to some three wise monkeys’ collectors it may come as a “shock” that their beloved 3 monkeys only are an attribute to and not the main topic of a folk belief in Japan and maybe also the fact that the 3 mon­keys are not as old as is often said. But that does not make these monkeys less interesting. It still is a most remarkable and easily un­derstood religious symbol that is very much appealing to most people of all races and in all cultures.

image003 Notitie: een aantal verzamelaars zullen het misschien niet zo prettig vinden om te horen, dat de geliefde 3 apen eigenlijk een onderdeel, maar niet de hoofdfiguren van een Japans volksgeloof zijn. En mis­schien ook niet zo oud zijn als vaak wordt aangenomen. Maar dat maakt de drie apen niet minder interessant. Het is en blijft nog altijd een heel opvallend en snel te begrij­pen religieus symbool dat de meeste mensen op deze aarde erg aanspreekt.

image004 Notiz: einige 3-Affen­sammler werden es viel­leicht nicht so schätzen festzustellen, dass die ge­liebten 3 Affen nur eine Ne­benrolle spielen und nicht  die Hauptfiguren eines Ja­panischen Volksglaubens sind. Die drei Affen sind auch nicht so alt, wie oft angenommen wird. Das macht aber die drei Affen nicht weniger interessant. Es ist und bleibt ein ausser­gewöhnliches und einfach zu verstehendes religiöses Symbol, dass für die  meis­ten Leute dieser Erde  sehr ansprechend ist.

image008 Note: pour certains collectionneurs des singes de la sagesse cela peut être un « choc » d’apprendre que leurs singes bien-aimés sont seulement un attribut et non pas le principal sujet de cette croyance populaire japonaise et aussi de savoir que les 3 singes ne sont pas aussi anciens que ce que l’on a souvent dit. Mais cela ne rend pas ces singes moins intéressants pour autant. C’est quand même un remarquable et facile­ment compréhensible sym­bole religieux, émouvant pour la plupart des per­sonnes de toutes les races et de toutes les cultures.

Please report dead links

Contact

Home

Back to top