Three-Monkeys-Collector

Verzamelaar van horen, zien en zwijgen

 Drei-Affensammler - Collectioneur des 3 singes

symbool klein

www.three-monkeys.info

 

Michel Girou

France - Frankrijk - Frankreich

image002 I was born in 1957.

In 1997 I was a sales manager and looked af­ter about thirty salespeo­ple and an administrative office that employed half a dozen employees. At the end of the year, my management decided to restructure and close the administrative agency and asked us not to say anything until early 1998. I did not feel capable of letting the staff go into the holi­days without know­ing what awaited them for the beginning of the next year. So I in­formed my secre­tary asking her for total dis­cre­tion. You can im­agine that in the next 10 minutes, all of the group's 500 employ­ees had been in­formed. I've had the most awful pro­fessional fight of my life. And from then, I swore to respect the 3 command­ments of wis­dom!!! Hear no evil, see no evil and speak no evil.

To date, I have 69 differ­ent no evil groups plus 5 illustrations, a license plate, a trinket tray and a bedside lamp. I am trying not to add to my collec­tion, but as soon as the opportuni­ty arises, I do it anyway. To this day, I have never participated in a collector's meeting, but why not? The item of which I am most proud of is that of 3 no evil silver forks that an art­ist from Revel has made at my request.

image007 Ik ben geboren in 1957. In 1997 was ik ver­koopma­nager en zorgde ik voor een dertig­tal ver­kopers en een ad­mini­stratief kantoor met een half dozijn medewerkers. Aan het eind van het jaar besloot mijn ma­nage­ment tot herstructu­rering en sluiting van het admi­nistratiekantoor en vroeg ons om niets te zeggen tot begin 1998. Ik voelde me niet in staat om het personeel de va­kantie in te laten gaan zonder dat ze wisten wat hen in het begin van het volgend jaar te wachten stond.

 

 

Dus informeerde ik mijn secretaresse en vroeg haar om totale dis­cretie. Je kunt je voor­stellen dat in de volgende 10 minu­ten alle 500 me­dewer­kers van de groep geïn­for­meerd waren. Ik heb toen de grootse ruzie van mijn zakenleven ge­had. En toen heb ik me ge­zworen dat ik voortaan de regels van horen, zien en zwij­gen zou gaan res­pecte­ren!!! Tot op heden heb ik 69 verschillende HZZ setjes plus 5 afbeel­din­gen, een kente­ken­plaat, een snuiste­rijen-schaaltje en een bed­lamp.

Ik zoek niet naar aanvul­lingen op mijn ver­zame­ling, maar zodra een ge­legen­heid zich voor­doet, koop ik het toch. Tot op de dag van vandaag heb ik nog nooit aan een ver­za­mel-bijeen­komst deel­genomen, maar waarom niet? Het setje waar ik het meeste trots op ben, is dat met drie zilveren horen, zien en zwijgen vor­ken die een kunste­naar uit Revel op mijn verzoek gemaakt heeft.

 

image004 Ich bin geboren in 1957. In 1997 war ich Verkaufs­leiter und be­treute unge­fähr dreissig Verkäufer und eine Ad­ministrations Abteilung mit ein halbes Dut­zend Mit­arbeiter. Ende des Jah­res beschloss mein Ma­nag­ement um­zu­strukturie­ren und die Administrations Abteilung zu schliessen, und bat uns, bis Anfang 1998 nichts zu sagen. Ich fühlte mich nicht in der Lage, die Mit­arbeiter in die Fe­rien ge­hen zu las­sen, ohne zu wis­sen, was sie am An­fang des nächsten Jahres erwar­tete. Also informierte ich meine Sekretärin und bat sie um völlige Diskre­tion. Sie können sich vorstel­len, dass in den nächsten 10 Minuten alle 500 Mit­ar­beiter der Gruppe in­for­miert waren. Ich hatte damals den grössten Krach mei­nes Arbeitsle­bens. Und ab dann habe ich geschworen das  Ge­bot der drei Affen zu res­pektie­ren!!! Nichts hören, nichts sehen, nichts sa­gen.

 

 

Bis heute habe ich 69 verschiedene Sätze plus 5 Abbildungen, ein Nummernschild, eine Schmuckschale und eine Nacht­tischlampe. Ich möchte meine Sammlung nicht erweitern, aber so­bald sich eine Gelegen­heit ergibt, füge ich doch wie­der etwas hinzu.

 

 

Bis heute habe ich noch nie an einem Sammler-Treffen teilgenommen, aber warum nicht? Das Objekt, auf das ich be­sonders stolz bin, sind drei nicht hören, sehen, sagen Silbergabel, die ein Künstler aus Revel auf meinem Wunsch hin her­gestellt hat.

image008 Né en 1957. En 1997, j’étais responsable commercial et m’occupais d’une tren­taine de commerciaux et d’une agence adminis­trative qui employait une demi-douzaine de secré­taires.

En fin d’année, ma direc­tion a décidé de restruc­turer et de fermer l’agence administrative et nous a demandé de ne rien dire avant début 1998. Je ne me suis pas senti capable de laisser le personnel passer les fêtes sans qu’ils sachent ce qui les attendait pour le début d’année. J’ai donc informé ma secré­taire en lui demandant une discrétion totale.

 

 

Vous pensez bien que dans les 10 minutes qui ont suivi, l’ensemble de 500 em­ployés du groupe étaient informés. J’ai reçu l’engueulade pro­fession­nelle de ma vie. Et là, je me suis juré, craché de respecter les 3 comman­dements de la sagesse !!!

A ce jour, j’ai 69 groupes différents plus 5 support papier, 1 style plaque minéralo­gique, un vide poche et une lampe de chevet. Je ne cherche pas à étoffer ma collec­tion mais dès que l’occasion se pré­sente, je l’enrichis. A ce jour, je n’ai jamais parti­cipé à une réunion de collec­tionneur mais, pourquoi pas…

Le mo­dèle dont je suis le plus fier est celui des 3 four­chettes ar­gentées qu’un artiste de Revel a réalisé à ma demande.