Three-Monkeys-Collector

HZZ verzamelaar - 3 Affensammler - Collectionneur des 3 singes

symbool klein

www.three-monkeys.info

image005

Eli Shafir

Israel

image003 We zijn een seniorenpaar, 50 jaar getrouwd en we hebben 4 dochters en 10 kleinkinderen, tot nu toe. Ik wilde altijd al wat verzamelen, maar dan wel iets met een speciale betekenis.

In 1970, toen ik de militaire geheimdienst verliet, kreeg ik van een vriend een koperen asbakje met de 3 aapjes erop, omdat deze o.a. ook “geheimhouding” symboliseerden. Vanaf die dag zijn mijn vrouw en ik, maar ook de rest van de familie Horen Zien en Zwijgen gaan verzamelen en dat bij iedere gelegenheid wanneer we ze ontdekten.

We hebben nu meer dan 300 setjes in alle vormen, maten en materialen, die in de woonkamer van onze flat staan. Daarnaast hebben we fotoalbums met tientallen plaatjes, illustraties en cartoons over dit onderwerp. In de berging hebben we nog eens ca. 100 setjes dubbelen en apen waar we geen plaats voor hebben. We hebben ook HZZ sleutelhangers en de kleinste is slechts 1 cm.

 

Ons grootste exemplaar is een houten HZZ toren van ca. 2 meter hoog en aan de muur hebben we een ander houten exemplaar dat in z’n geheel uit één stuk hout gesneden is en dat uit vele houten ringen bestaat. Zie foto.

 

Onze verzameling omvat alle soorten van wezens, die horen, zien en zwijgen uitbeelden, ook mensen en dieren zoals uilen, katten, koeien en zelfs engelen.

 

De verzameling geeft me een prettig en rustig gevoel en wanneer ik ernaar kijk herinner ik me hoe ik eraan gekomen ben, waar ze gekocht zijn of wie ze gegeven heeft. Onze oudste dochter leeft in Zuid Afrika en ze stuurt ons steeds weer nieuwe exemplaren en al onze familieleden en vrienden hebben de gewoonte om allerlei interessante HZZ voor ons te kopen, zodra ze ze vinden.

 

In onze verzameling hebben we een aantal unieke stukken, die special voor ons gemaakt zijn door vrienden, familie of kunstenaars, één daarvan is een beeld uit klei dat twee van onze kleinkinderen gemaakt hebben.

 

We hebben ook vele mooie exemplaren uit Peru die heel kleurrijk en interessant zijn. De drie apen, soms 4 of 5, symboliseren verschillende dingen: geluk, wijsheid en geheimhouding.

 

Lange tijd dachten we dat onze verzameling uniek was, todat we met andere verzamelaars in USA en Europa in contact kwamen en toen ook ontdekten dat er jaarlijkse bijeenkomsten waren en er wereldwijd heel grote verzamelingen bestonden, zoals die van Emil in Zwitserland.

We raakten ook behoorlijk gefrustreerd toen we via het internet ontdekten, hoeveel verschillende HZZ er bestonden en dat we geen kans hadden om die allemaal te kopen en er ook geen plaats voor hadden.

Op dit moment groeit onze verzameling nog maar heel langzaam, omdat we er alleen maar heel speciale of interessante HZZ aan toevoegen en die zijn moeilijk te vinden. Ons andere grote probleem is gebrek aan ruimte om alles neer te zetten.

 

image002  We are a senior, retired couple, married for 50 years; we have 4 daughters and 10 grandchildren, so far. I always wanted to collect something, but something that had a special meaning.

In 1970, when I left the military intelligence, a friend gave me a present, a small ashtray, made of copper, with the three wise monkeys on it, as they symbolised, among other things "secrecy". Since that day, my wife and I, as well as the rest of the family, started collecting the three wise monkeys on every occasion and wherever we spotted them.

Today we have more than 300 sets, of all shape, size and material, displayed in our apartment’s lounge. In addition, we have photo albums with tens of pictures, illustrations and caricatures on the subject.

In storage we have around 100 additional sets of duplications and items we did not have display space for.

Among the sets we have are key rings, as well, the smallest of which is only 1cm in size.

 

Our largest item is a wood carving, 2 meters high, and on the wall we have another wood carving, in the shape of many interlinked rings, made of one unbroken piece of wood (see picture).

 

Our collection includes any set of creatures depicting the motive of hear no evil, see no evil speak no evil, including human and other animal shapes, like owls, cats, cows and even angels.

The collection gives me a very good and calming feeling, any time I look at them and recall how I got hold of them, where they were purchased or who gave them to me.

Our eldest daughter resides in South Africa and keeps sending us new items as she spots them, and all our family members and friends make it a habit to purchase any interesting specimen they come across.

As part of our collection we have some very unique items, made especially for us by friends, family members and artists, the one is a clay sculpture made by 2 of our grandchildren.

We have many lovely items made in Peru, which are very colourful and interesting.

 

The 3 wise monkeys, and sometimes 4 or 5, symbolise various things like happiness, secrecy and wisdom.

For a very long time we were under the impression that our collection was unique and one-of-a-kind, until we established connections with other collectors in The United States and Europe and found out about the annual meetings, as well as the large collections around the world, and especially Emil’s in Switzerland.

 

We became very frustrated when we realised, through the Internet, about the huge variety of items out there and our inability to acquire them or find display space for so many of them.

Right now our collection is growing very slowly as we only acquire very special and interesting specimens, and they are becoming hard to find. Our other main problem is limited display space.

03-2008

image004  Wir sind ein Rentnerpaar, 50 Jahr verheiratet und haben 4 Töchter und 10 Enkelkinder, bis jetzt. Ich wollte schon immer etwas sammeln, aber dann etwas mit einer speziellen Bedeutung.

In 1970, als ich aus dem Militärgeheimdienst ausschied, schenkte mir ein Freund einen kleinen Aschenbecher aus Kupfer mit den drei Affen, da diese unter anderem Geheimhaltung darstellen.

Seit diesem Tag haben meine Frau und ich, aber hat auch die ganze Verwandtschaft angefangen bei jeder Gelegenheit die drei Affen zu sammeln. Jetzt haben wir über 300 Stück in allen Formen, Grössen und Materialien, die alle im Wohnzimmer unserer Wohnung stehen. Weiter haben wir Fotoalben mit vielen Abbildungen und Karikaturen über dieses Thema. Dann haben wir noch etwa 100 Duplikate und andere Exemplaren wofür wir keinen Platz mehr haben.

Wir haben auch Schlüsselanhänger, wovon das kleinste Modell nur 1 cm gross ist.

 

Unser grösstes Exemplar ist eine Holzstatue von ca. 2 Meter hoch und an der Wand haben wir eine andere Holzfigur, die aus einem Stück Holz geschnitzt wurde und aus vielen Holzringen besteht. (siehe Bild)

 

Unsere Sammlung umfasst alle Lebewesen die nicht-hören-sehen- sagen darstellen, inklusive Menschen, aber auch Tiere wie Eulen, Katzen, Kühe und sogar Engel.

Die Sammlung gibt mir ein gutes und  angenehmes Gefühl und immer wenn ich sie anschaue, erinnere ich mich wie ich etwas erworben habe, wo es gekauft wurde oder wer mir das geschenkt hat.

Unsere älteste Tochter lebt in Süd-Afrika und sie schickt mir immer wieder neue Exemplare, sobald sie diese entdeckt hat und auch unsere ganze Verwandtschaft und Freunde kaufen immer wieder interessante Exemplare wenn sie etwas finden.

Einige unserer Sammelstücke sind einzigartig, da sie speziell von Freunden, Familienmitgliedern oder Künstlern hergestellt wurden, eines davon ist eine Tonfigur, welche von zwei unserer Enkel gefertigt wurde.

 

Wir haben viele schöne Exemplare aus Peru, die sehr farbenfroh und interessant sind.

Die drei weisen Affen, manchmal auch 4 oder 5, verkörpern mehrere Sachen, wie Glück, Weisheit und Verschwiegenheit.

 

Lange Zeit haben wir gedacht, dass unsere Sammlung einzigartig war, bis wir mit anderen Sammlern in USA und Europa in Kontakt kamen und dabei entdeckten, dass es Sammlertreffen gab und auch sehr grosse Sammlungen, speziell die von Emil in der Schweiz.

Wir wurden sehr frustriert als wir übers Internet entdeckten, dass es so unglaublich viele Varianten gibt und dass wir keine Möglichkeit haben die alle zu kaufen oder hinzustellen.

Zurzeit wächst unsere Sammlung nur sehr langsam, weil wir nur noch sehr spezielle oder interessante 3-Affen hinzufügen, die schwierig zu finden sind. Das andere Hauptproblem ist das wir nicht genug Platz haben um alles aufzustellen.

image008 Nous sommes un couple de retraités mariés depuis 50 ans ; nous avons 4 filles et 10 petits-enfants jusqu’à présent. J’ai toujours voulu entreprendre une collection, mais de quelque chose qui aurait une signification particulière.

En 1970, quand j’ai quitté les renseignements militaires, un ami m’a offert en cadeau, un petit cendrier en cuivre, avec les trois singes sages, car ils symbolisaient par-dessus tout la « discrétion ». Depuis ce jour, mon épouse et moi-même, ainsi que le reste de notre famille, avons commencé à collectionner les trois singes sages à toute occasion et chaque fois que nous en croisions.

Aujourd’hui nous avons plus de 300 ensembles, de toute forme, taille et matériau, disposés dans le salon de notre appartement. En complément, nous avons également un album photo avec des dizaines de photos, illustrations et caricatures sur ce thème.

En stock, nous avons environ 100 ensembles supplémentaires de doublons et d’autres objets pour lesquels nous ne disposons pas d’assez de place.

Parmi les ensembles, nous avons des porte-clés aussi, le plus petit d’entre eux mesure 1 cm. Notre plus gros objet est une sculpture en bois de 2 mètres de hauteur, et sur le mur nous avons également une autre sculpture de bois, en forme de nombreux anneaux entrelacés, fait d’une seule pièce de bois (voir la photo).

Notre collection comprend quelques ensembles de créatures dépeignant la symbolique de ne pas entendre, voir et dire le mal, incluant des êtres humains et des animaux comme des chouettes, des vaches et même des anges.

La collection me procure un sentiment de calme à chaque fois que je les regarde et me rappelle comment je les ai obtenus, où ils ont été achetés ou qui me les a donnés.

Notre fille aînée habite en Afrique du Sud et nous envoie des objets à chaque fois qu’elle en trouve, et tous les membres de notre famille ainsi que nos amis ont pris l’habitude  d’acheter des exemplaires intéressants à chaque fois qu’ils se rendent à l’étranger.

Nous avons un article véritablement unique, fait spécialement pour nous par des artistes membres de notre famille, il s’agit d’une sculpture en argile faite par 2 de nos petits-enfants.

Nous avons de nombreux jolis objets faits au Pérou qui sont très colorés et intéressants.

Les 3 singes de la sagesse et parfois les 4 ou 5, symbolisent de nombreuses choses comme la joie, la discrétion et la sagesse.

Pendant longtemps nous avons pensé être les seuls à collectionner ces objets jusqu’à ce que nous établissions des contacts avec d’autres collectionneurs aux Etats-Unis et en Europe et prenions connaissance d’une rencontre annuelle, et d’autres importantes collections à travers le monde, et particulièrement celle d’Emil en Suisse.

Nous avons été très frustrés de réaliser, via internet, qu’il existait une grande variété d’articles et notre impossibilité à les acquérir tous ou de trouver de la place pour les présenter. A présent notre collection s’agrandit très doucement car nous faisons seulement l’acquisition d’articles très particuliers et originaux et ils deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Notre autre problème est le manque de place