The Koshin belief in Japan

Het Koshin geloof in Japan - Der Koshin Glaube in Japan

La croyance Koshin au Japon

 

symbool klein

 

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down for more)

image001

image004

image002

image003

image004

image008

Koshin is a folk religion that has its roots in a folklore based on Chinese Taoism. This faith was later adopted by Buddhism in Japan. The oldest known recorded evidence about the Koshin belief is a document written in 838 A.D. by Ennin, a Japanese monk who had visited China.

The basic idea of this folk religion is that three worms called Sanshi, (三尸) live in everyone's body and that these keep track of the good and particularly the bad deeds of that person. On the night of Koshin, (Koshin wake, which takes place every 60 days) and only when this person sleeps, the Sanshis will leave the body and go to the Heavenly God (Ten-Tei 天帝) to report about this person. Based on this information, Ten-Tei will decide to punish bad behaving people by making them ill, shortening their lives and in severe cases even make an end to it.

Therefore, believers of this faith will try to live a life without any evils. Those who were less successful will do everything to stay awake during Koshin nights, because this is the only way to prevent the Sanshi to leave their body.
It is believed that this folk religion came to Japan during the Heian Era (794 - 1185 A.D.) and initially only was popular in aristocracy. The custom of staying awake is called "Koshin-Machi" (
庚申待 - Koshin Waiting or Koshin Vigil). During these early years these wakes were in fact more like overnight parties.

In the beginning of the Edo Era (1600 - 1868 A.D.) Koshin-Machi also became popular among ordinary folk people and the ceremonies got a more serious character.

It is during that time period that two guardian deities of Koshin were added to the belief.
One is Shoumen-Kongou, a fearsome blue faced deity with usually 6 arms. It originally was a demon which caused diseases.

It is not known why Shoumen-Kongou became a Koshin deity, but it is assumed that people expected this demon to make the Sanshis ill and prevent them to go to Ten-Tei.
The other addition is three monkeys covering eyes, mouth and ears with their hands. They are called Mizaru (not see), Iwazaru (not say) and Kikazaru (not hear). The suffix "zaru" (not) sounds very similar to "saru" (monkey). In addition, the word “saru” also means “go away”, which can be related to the “evil” that has to go away.

It still is uncertain why the 3 monkeys came into the Koshin belief. It is not impossible that their appearance may have originated from the above play on words. It is assumed that because of the monkeys, the Sanshis and Ten-Tei are not to see, say, hear the bad deeds of their owner.

During the Edo Era people created many symbols of Koshin guardians. Statues of Shoumen-Kongou, often with the three monkeys were placed in shrines (Koshin-do). Or they carved Shoumen-Kongou on stone blocks (Koshin-to) and placed them around the area where they lived. Such Koshin-to can be quite different from each other, depending on the year and also the region where they were created. The oldest ones often only show Japanese characters and later ones include Shoumen Kongou with one, two and mostly with 3 monkeys.
Koshin Stone Monuments can still be found in different areas in Japan, but many of them have been severely damaged by corrosion. Others had to make room for road works and housing projects. Fortunately there are a number of people in Japan that try to save Koshin stones by relocating them into protected areas, usually in or around temples or shrines.

 

Other witnesses of the Koshin belief are paper scrolls used during Koshin-Machi depicting Shoumen-Kongou with sometimes one or two, but later mostly with 3 monkeys.

The custom of Koshin has almost disappeared by now. Today most Japanese people do not even know that such custom ever existed.

Koshin is een volksgeloof dat ontstaan is uit het  Chinese Taoisme. Dit geloof werd later geintegreerd in het Japanse Boeddisme. De oudste bekende vermelding van het Koshin geloof is een document dat in 838 AD geschreven is door Ennin, een Japanse monnik die China had bezocht.

De kern van het Koshin geloof is dat er in ieder mens drie wormen leven die Sanshi (三尸) genoemd worden en die de goede en vooral de slechte daden van deze persoon in de gaten houden. In een Koshin nacht (die elke 60 dagen plaatsvindt) en alleen wanneer deze persoon slaapt, verlaten de Sanshi het lichaam en stijgen naar God in de hemel (Ten-Tei 天帝) om over deze persoon te rapporteren. Afhankelijk van deze informatie beslist Ten Tai om de “slechte” mensen te bestraffen door ze ziek te maken, hun leven te verkorten of soms zelfs te beeindigen. Daarom proberen de gelovigen een leven zonder kwaad te leiden. Diegenen die dit niet gelukt is zullen alles doen om gedurende de Koshin nacht wakker te blijven, omdat dit de enige manier is om de Sanshi ervan af te houden  hun lichaam te verlaten.

Het wordt aangenomen, dat dit volksgeloof gedurende de Heian Era (794 - 1185 A.D.) naar Japan is gekomen en aanvankelijk alleen bij de aristocratie bekend was. Het waken gedurende de Koshin nacht wordt "Koshin-Machi" (庚申待) genoemd. Gedurende deze eerste tijd waren het eigenlijk een soort parties. In het begin van de Edo Era (1600 - 1868 A.D.) raakte de Koshin-Machi ook bij het gewone volk bekend en kreeg het ook een serieuzer karakter.

Het is ook gedurende deze tijd dat er twee beschermheiligen aan het Koshin geloof werden toegevoegd. Een daarvan is Shoumen-Kongou, een boos uitziende godheid met meestal een blauw gezicht en zes armen. Hij was oorspronkelijk een demon die mensen ziek maakte. Het is niet bekend waarom Shoumen-Kongou in het Koshin geloof kwam, maar men neemt aan dat hij de Sanshi ziek kan maken en ze daardoor eraan kan hinderen om naar Ten Tai te gaan.

De andere toevoeging zijn de drie apen die hun ogen, oren en mond dichthouden. Ze heten Mizaru (niet zien), Iwazaru (niet spreken) and Kikazaru (niet horen). Het aanhangsel “zaru” (niet) klinkt haast hetzelfde als het woord “saru”, dat aap betekent. Daarbij komt, dat “saru” ook “ga weg” of “verdwijn” betekent, wat op het kwaad (evil) kan slaan dat ook weg moet. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom de drie apen in het Koshin geloof opgenomen werden. Het is niet onmogelijk dat dit het gevolg van deze woordspeling is. In ieder geval wordt  aangenomen dat de Sanshi en Ten-Tei geen kwaad mogen zien, horen en spreken. Gedurende de Edo Era hebben de gelovigen als uitdrukking van het Koshin geloof vele symbolen gecreëerd. Beelden van Shoumen-Kongou, vaak tezamen met de drie HZZ apen, werden in schrijnen geplaatst (Koshin-do). Ook werden vaak afbeeldingen van Shoumen-Kongou in stenen blokken gebeiteld (Koshin-to), die dan in de omgeving opgesteld werden. Deze Koshin-to kunnen er heel verschillend uitzien, afhankelijk van de streek en het jaartal. De oudste hebben vaak alleen maar Japanse schrifttekens, maar latere uitvoeringen laten Shoumen Kongou en met één, twee en meestal drie apen zien.

Koshin stenen monumenten kunnen nog altijd op vele verschillende plaatsen in Japan gevonden worden, maar vele exemplaren zijn helaas tamelijk beschadigd door erosie. Andere moesten ruimte maken voor wegen- en/of huizenbouw. Gelukkig zijn er een aantal mensen in Japan die proberen de Koshin stenen te redden door ze in beschermde omgevingen te plaatsen, zoals in of bij tempels of schrijnen.

Andere getuigen van het Koshin geloof zijn papierrollen die gedurende de Koshin-Machi gebruikt werden, waarop afbeeldingen van Shoumen-Kongou met één of twee, maar later meestal met de drie apen  te zien zijn. Het Koshin geloof is nu bijna volkomen verdwenen en de meeste Japanners weten niet eens dat het ooit bestaan heeft.

Koshin ist ein Volksglauben, der aus dem Chinesischen Taoismus stammt. Dieser Glaube wurde später in den japanischen Buddhismus aufgenommen. Das älteste Schriftstück, worin dieser Glaube erwähnt wurde, ist ein Dokument, das ein Japanischer Mönch Ennin 838 AD nach einer Reise nach China geschrieben hat. Das Wesentliche des Koshin ist der Glaube, dass in jedem menschlichen Körper drei Würmer leben - Sanshi (三尸). Diese beobachten ständig die guten, aber vor allem die schlechten Taten dieser Person.

In einer Koshin Nacht (alle 60 Tage) und nur wenn diese Person schläft, verlassen die Sanshi dessen Körper und steigen zu dem himmlischen Gott (Ten-Tei 天帝), um über diese Person zu berichten. Je nach dem wie der Bericht ausfällt entscheidet Ten Tei, diese Person durch Krankheiten oder in schlimmen Fällen mit dem Tod zu bestrafen.

Deshalb werden Gläubige versuchen, ein Leben ohne „Böses“ zu führen. Diejenigen, denen das nicht gelungen ist, werden während der Koshin Nacht alles versuchen, um wach zu bleiben, da dies die einzige Möglichkeit ist, die Sanshi daran zu hindern, den Körper zu verlassen. Es wird angenommen, dass dieser Volksglauben während der Heian Ära (794 - 1185 A.D.) nach Japan gekommen ist und dass dies ursprünglich nur bei der Aristokratie bekannt war. Das Wachbleiben während der Koshin Nacht wird "Koshin-Machi" (庚申待) genannt. Am Anfang waren dies eigentlich richtige Feiern. Zu Beginn der Edo Ära (1600 - 1868 A.D.) wurde die Koshin-Machi auch beim gemeinen Volk bekannt und bekam auch einen seriösen Charakter. Es ist auch aus dieser Zeit, dass zwei Schutzheilige zum Koshin Glauben hinzugefügt wurden.

Einer war Shoumen-Kongou, ein furchterregender Gott mit blauem Gesicht und 6 Armen. Er war ursprünglich ein Dämon, der Menschen krank machte. Es ist nicht bekannt, weshalb Shoumen-Kongou in den Koshin Glauben aufgenommen wurde, aber man nimmt an, dass er die Sanshi krankmachen kann und sie dabei hindern kann, zu Ten Tei aufzusteigen.

Die andere Ergänzung sind die drei Affen, die sich Augen, Ohren und Mund verdecken. Sie heissen auf Japanisch Mizaru (nicht sehen), Iwazaru (nicht sprechen) and Kikazaru (nicht hören).  Die Endung „zaru“ (nicht) klingt ähnlich wie „saru“, was Affe bedeutet. Dazu kommt, dass „saru“ auch „verschwinde“ oder „geh weg“ bedeutet, was auf das Böse (evil) bezogen werden kann, welches auch verschwinden soll. Es ist noch nicht ganz eindeutig, weshalb die drei Affen in den Koshin Glauben aufgenommen wurden. Es ist aber sehr gut möglich, dass dies eine Folge des erwähnten Wortspiels ist. In jedem Falle wird angenommen, dass die Sanshi und Ten-Tei nichts Böses sehen, hören und sprechen sollten. Während der Edo Ära haben die Gläubigen viele Symbole als Ausdruck ihres Glaubens kreiert. Statuen von Shoumen-Kongou, oft zusammen mit den drei Affen, wurden in Schreinen aufgestellt (Koshin-do). Es wurden auch oft Abbildungen von Shoumen-Kongou in Steinplatten (Koshin-to), gemeisselt, welche dann in der Umgebung des Wohnorts aufgestellt wurden. Diese Koshin-to können sehr unterschiedlich aussehen, abhängig von Region und Alter. Die ältesten weisen nur Japanische Schriftzeichen auf. Spätere Ausführungen zeigen Shoumen-Kongou mit einem, zwei, aber meistens drei Affen. Man kann immer noch in verschiedenen Regionen Japans viele Koshin Marksteine finden, aber viele Exemplare haben sehr unter Verwitterungen gelitten. Andere mussten für Strassen- oder Häuserbau weichen. Glücklicherweise gibt es in Japan Leute, die versuchen, die Koshin Steine zu retten, indem sie diese in geschützte Umgebungen, wie z.B. bei Tempeln oder Schreinen umsiedeln. Andere Zeugen des Koshin Glaubens sind Rollbilder, die während der Koshin-Machi verwendet werden. Zusätzlich zu Shoumen-Kongou sind ein oder zwei, aber meistens drei Affen abgebildet. Der Koshin Glaube ist jetzt fast vollkommen verschwunden und die meisten Japaner wissen nicht mal, dass er je existiert hat.

Koshin est une religion populaire qui prend ses racines dans le taoïsme chinois. Cette croyance a été ensuite adoptée par le bouddhisme au Japon. La plus ancienne preuve officielle de la croyance Koshin est un document rédigé en 838 avant notre ère par Ennin, un moine japonais qui avait visité la Chine.

L’idée principale de cette croyance repose sur 3 vers malfaisants dénommés Sanshi (三尸) qui habitent le corps de chaque être humain et sont en contact avec les bonnes et mauvaises actions de chaque personne. Durant la nuit du Koshin (la nuit du Koshin a lieu tous les 60 jours) et seulement lorsque les personnes sont endormies, les Sanshis quittent leur corps et montent au ciel afin de rendre compte des péchés de chacun. Sur la base de ces informations, Ten-Tei (天帝) décide de punir les mauvais comportements rendant les personnes malades, abrégeant leur vie, et même dans les cas extrêmes, en y mettant fin.

Certains adeptes essayent donc d’avoir une vie sans malfaisance. Ceux qui n’y sont pas parvenus, essayent alors de rester éveillés toutes les nuits du Koshin car c’est le seul moyen d’éviter que les Sanshi quittent leur corps.

On pense que cette religion vient du Japon, pendant la période Heian Era (794-1185 avant notre ère) et était au départ populaire uniquement dans l’aristocratie.

La coutume de rester éveillé est appelée « Koshin-Machi » (庚申待).

Pendant les toutes premières années, il s’agissait essentiellement de fêtes nocturnes.

Au début de l’ère Edo (1600-1868 avant notre ère), Koshin-Machi s’est répandu dans les classes sociales plus populaires, et les cérémonies ont pris un caractère plus sérieux.

C’est à cette époque que 2 gardiens des divinités de Koshin ont été ajoutés à la croyance.

L’un est Shoumen-Kongou, un redoutable dieu au visage bleu et doté de 6 bras. Il s’agissait originellement d’un démon qui amenait des maladies. On ne sait pas pourquoi Shoumen-Kongou est devenu une divinité Koshin, mais on suppose que les gens espéraient que ce démon rende malade les Sanshis et les protège de Ten-Tei. Ont ensuite été ajoutés trois singes se couvrant les yeux, la bouche et les oreilles avec leurs mains. On les appelle Mizaru (l’aveugle), Iwazaru (le muet) et Kikazaru (le sourd). Le suffixe « zaru » (ne pas) d’un point de vue phonétique, sonne de manière similaire à « saru » (singe). De plus, le mot « saru » signifie aussi « s’en aller » et concerne le « mal ».

On ne peut assurer avec certitude que les 3 singes proviennent de la croyance Koshin. Il n’est pas impossible que leur origine vienne d’un jeu de mot. On pense que grâce aux singes, les Sanshis et Ten-Tei, ne pouvaient pas voir, dire et entendre les mauvaises actions de leur propriétaire.

Pendant l’ère Edo, de nombreux symboles des gardiens du Koshin furent créés. Des statues de Shoumen-Kongou, avec les trois singes, furent placées dans les sanctuaires (Koshin-do). Des sculptures de Shoumen-Kongou furent taillées dans des blocs de pierre (Koshin-to) et placés autour des lieux d’habitation. Ces Koshin-to peuvent être différents les uns des autres et dépendent de l’année et aussi de leur région de création.

Les plus récents ne représentent que des caractères japonais et les plus anciens incluent Shoumen Kongou, avec un, deux et le plus souvent 3 singes.

Les stèles en pierre de Koshin peuvent aussi être retrouvées dans différentes régions du Japon, mais beaucoup d’entre elles ont été sérieusement endommagées par la corrosion. Heureusement, il y a un certain nombre de personnes au Japon qui essayent de conserver ces pierres en les déplaçant dans des zones protégées, souvent dans, ou aux alentours, de temples ou de sanctuaires.

D’autres témoins de la croyance Koshin sont des parchemins utilisés pendant la période Koshin-Machi représentant Shoumen-Kongou accompagné quelquefois d’un ou deux, et bien plus tard, de 3 singes.

La coutume du Koshin a presque disparu à ce jour et la plupart des japonais ne savent même pas qu’une telle coutume a jamais existée.

 

image002 Note: to some three wise monkeys’ collectors it may come as a “shock” that their beloved 3 monkeys only are an attribute to and not the main topic of a folk belief in Japan and maybe also the fact that the 3 monkeys are not as old as is often said. But that does not make these monkeys less interesting. It still is a most remarkable and easily understood religious symbol that is very much appealing to most people of all races and in all cultures.

image003 Notitie: een aantal HZZ verzamelaars zullen het misschien niet zo prettig vinden om te horen, dat de geliefde 3 apen eigenlijk een onderdeel, maar niet de hoofdfiguren van een Japans volksgeloof zijn en misschien ook niet zo oud zijn als vaak wordt aangenomen. Maar dat maakt de drie apen niet minder interessant. Het is en blijft nog altijd een heel opvallend en snel te begrijpen religieus symbool dat de meeste mensen op deze aarde erg aanspreekt.

image004 Notiz: einige 3-Affensammler werden es vielleicht nicht so schätzen festzustellen, dass die geliebten 3 Affen nur eine Nebenrolle spielen und nicht  die Hauptfiguren eines Japanischen Volksglaubens sind. Die drei Affen sind auch nicht so alt, wie oft angenommen wird. Das macht aber die drei Affen nicht weniger interessant. Es ist und bleibt ein aussergewöhnliches und einfach zu verstehendes religiöses Symbol, dass für die  meisten Leute dieser Erde  sehr ansprechend ist.

image008 Note: pour certains collectionneurs des singes de la sagesse cela peut être un « choc » d’apprendre que leurs singes bien-aimés sont seulement un attribut et non pas le principal sujet de cette croyance populaire japonaise et aussi de savoir que les 3 singes ne sont pas aussi anciens que ce que l’on a souvent dit. Mais cela ne rend pas ces singes moins intéressants pour autant. C’est quand même un remarquable et facilement compréhensible symbole religieux, émouvant pour la plupart des personnes de toutes les races et de toutes les cultures.

Please report dead links

Contact

Home

Back to top