Hear Sjoch En Sprek Gjin Kwea

Wiebe sit yn de tsjustere keamer
yn syn holle is in ld ge-eamel
as Wiebe sliept dan krijt er nuvere dreamen
in skrutene beweging en Wiebe wurdt kjel
druppels swit falle fan syn foarholle del
oan de muorre hinget in foto fan mem

 

hear sjoch en sprek gjin kwea
nee dat docht Wiebe net, dat docht er nea

 

Wiebe hat him dizze wike noch net wosken
"hip hip hip" dogge alle mosken
it sop rint Wiebe al om 'e tosken
in gld brn ding krpt oer de flier
senuweftich tysket Wiebe troch syn tinne boskje hier
it skeelt net folle of Wiebe moat skrieme

 

CD: Ferhddker http://www.meinderttalma.nl Meindert Talma

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top